EN

Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Hilltop Neszmély Zrt. online értékesítésre vonatkozó feltételeit az alábbiak szerint:

I. Szolgáltatás – leírása, díja, részvételi feltételek

Jelen ÁSZF rögzíti a Hilltop Neszmély Zrt.
székhely: 2544 Neszmély, Meleges-hegy
cégjegyzékszám: 11-10-001671
jövedéki engedélyszám: HU10133903008
adószám: 12055825-2-11
adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-70021/2013
a továbbiakban: „Hilltop”) kamocsaypremium.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A kamocsaypremium.hu weboldalakon a Hilltop bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. A Felhasználó – a megfelelő regisztrációt követően állítja össze azt a bevásárló listát, amely tartalmazza a Hilltop, vagy megbízottja által házhoz vagy PostaPontra szállítandó termékeket. Kérjük, hogy a szállítás pontosítása érdekében az üzenet mezőben írja le, hogy a megadott címen milyen időpontokban érhető, vagy nem érhető el. A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása (bankkártyás fizetés estén sikeres tranzakció) után a Hilltop vagy megbízottja a kiválasztott termékeket házhoz vagy PostaPontra szállítja.

A szolgáltatás díjait és a szállítási határidőket az 1. sz. függelék tartalmazza.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a kamocsaypremium.hu weboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

II. Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére – a termékek kiválasztásától azok vételára és a szolgáltatási díj kifizetéséig – jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Hilltop jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a kamocsaypremium.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Hilltop e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el.

III. Regisztráció nélküli vásárlás

A kamocsaypremium.hu weboldalon regisztráció nélkül lehet vásárolni. Felhasználó a rendelés során köteles pontos és valós adatokat megadni.

Hilltop a bevásárló lista összeállítását követően visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, árát, a szolgáltatási díj összegét, a kiválasztott kiszállítási módot és bankkártyás fizetés esetén a tranzakciós számot.

IV. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata

A kamocsaypremium.hu és kamocsaypremium.hu honlapok tulajdonosa és üzemeltetője a Hilltop, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Hilltop, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

Így különösen a Felhasználó nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát kizárólag a Hilltop írásos engedélyével együtt; nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában; nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Hilltop jóváhagyása nélkül; nem zavarhatja meg a honlap biztonságát; nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra; nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak; nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

V. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

Az előző pontban írtak mellett természetesen tilos magát a Szolgáltatást is jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek: olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja; olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, a Hilltop, a Hilltop közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti; más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése; egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást; nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése; a kamocsaypremium.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása; elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül. Hilltop jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki a Hilltop kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet a Hilltop-nak vagy a Hilltop csoporton belül más vállalatnak okoztak, illetve amelynek megtérítését a Hilltop-tól harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely a Felhasználó általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt a Hilltop-ra kiszabott bírság is kárnak minősül.

VI. A Szolgáltatás elérhetősége

Hilltop megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal: a Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a Hilltop mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

Hilltop fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a kamocsaypremium.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

Hilltop igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét és annak fokozatos kiterjesztését egyéb régiókra és városokra Magyarországon. A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.

Megfelelő – e-mailen keresztül történő - tájékoztatást követően a Hilltop bármikor jogosult a Szolgáltatás nyújtását beszüntetni azzal, hogy a már leadott bevásárló listákon szereplő termékek még kiszállításra kerülnek.

VII. Felelősség

Annak ellenére, hogy Hilltop megtesz minden tőle elvárhatót a kamocsaypremium.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Hilltop nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Hilltop pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Hilltop különösen nem felel az alábbiakért: harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a kamocsaypremium.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a kamocsaypremium.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája; hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Hilltop számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza; a kamocsaypremium.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával; műszaki nehézségek, beleértve a kamocsaypremium.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

A jelen pont rendelkezései nem érintik Hilltop tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

VIII. Személyes adatok védelme és hozzájárulás az adatok kezeléséhez, feldolgozásához

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi nyilatkozatban találhatóak.

IX. Árak, költségek

A megállapított árak magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t. A Vásárló a szolgáltatási díjat a termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni a Hilltop részére.

X. A termékek elérhetősége, helyettesítő termékek

A kamocsaypremium.hu honlapon bemutatott termékek rendelkezésre állása a Hilltop aktuális raktárkészletétől függ. Annak érdekében, hogy a termékek a lehető legnagyobb számú Felhasználó számára álljanak rendelkezésre, a Hilltop-nak jogában áll előre felső határt szabni arra nézve, hogy egy Felhasználó mennyi egyedi árucikkeket vásárolhat meg. Ebben az esetben a Felhasználó nem választhat ki nagyobb darabszámú vagy mennyiségű terméket, mint amennyit a Hilltop által meghatározott felső határ enged.

XI. Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF I. pontjában írtakkal összhangban a Hilltop és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha a Felhasználó a rendelését véglegesítette, és a bankártyás fizetés után vagy utánvétes fizetés megjelölésével a termékek kiszállítását kérvényezte.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre: (I) a megrendelés leadásával (amely a szolgáltatási díjat tartalmazza) a Felhasználó ajánlatot tesz a Hilltop részére a szolgáltatás igénybevételére; (II) az automatikus visszaigazolás (III) elküldésével (amely a szolgáltatási díjat szintén tartalmazza) a Hilltop a Felhasználó ajánlatát elfogadja. Az így létrejövő szerződés magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Hilltop nem iktat.

XII. A Felhasználó kérésének feladása, módosítása vagy törlése

A Felhasználó a házhozszállítás vagy az egyéb átvétel iránti kérését a kamocsaypremium.hu honlapon található kérelem kitöltésével adja fel, a következők szerint. A Felhasználó a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és megadja a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat. A kérés a kiszállítás napján már nem módosítható.

XIII. Szállítás

A termékek kiszállítását kizárólag magyarországi címre biztosítjuk. Az átadás helyszínén csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket átvenni.

A Magyar Posta által kézbesített csomagok szállításának feltételeiről a Posta Általános Szerződési Feltételeiben vagy a www.posta.hu weboldalon tájékozódhat.

Házhoz kézbesített küldemények esetén, a szállítmányokban a csomagok - egyenként - nem haladhatják meg a 40 kg-os tömeget. Postán maradó küldemények esetén, a szállítmányokban a csomagok - egyenként - nem haladhatják meg a 30 kg-os tömeget. MOL PostaPontra és Csomagautomatára szóló küldemények esetén, a szállítmányokban a csomagok - egyenként - nem haladhatják meg a 20 kg-ot.

Házhoz kézbesítés: Az MPL a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Ha a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, az MPL egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. Az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

Kézbesítés Postán maradóként vagy MOL PostaPontra: Az így címzett küldemény esetén az MPL a címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az átvételi határidőről (5 munkanap).

Kézbesítés Csomagautomatára: Automatára címzett küldemény esetén az MPL a címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az átvételi határidőről, mely az SMS kézbesítését követő 2 munkanap. A csomag az üzenetben kapott azonosító és a telefonszám megadásával vehető ki az automatából. Amennyiben a csomag árufizetés többletszolgáltatással került feladásra, a csomag átvételéhez a címzettnek, az automatánál (bankkártyával) rendeznie kell az árufizetés összegét. A küldemény rekesze a fizetést követően nyílik.
Ha a csomagot a 2 munkanapos határidő alatt nem vették át, a küldeményt beszállítják a postahelyre. Ekkor a címzett elektronikus üzenetben (SMS vagy e-mail) újabb tájékoztatást kap arról, hogy csomagja mely postán került elhelyezésre és meddig veheti át a küldeményt (5 munkanap).

XIV. A fizetés

Amennyiben tovább értékesítésre vásárol és jövedéki számlát szeretne, úgy kérjük jövedéki engedélyét küldje el nekünk e-mail-en az info@kamocsaypremium.hu címre.

A Hilltop online áruházában kétféle fizetetési mód közül lehet választani.

Utánvétes fizetés esetében a teljes vételárat (termékek ára és a szállítás díja) a csomag átvételekor kell kifizetni a postai alkalmazottnak vagy a csomagautomatánál. A termékek csak ezt követően vehetők át.

Fizetési módok utánvét esetén:
Házhoz kézbesítés: készpénz
Postán maradó: készpénz illetve a postai szabályozásnak megfelelően bankkártya
MOL PostaPont: készpénz és/vagy bankkártya
Csomagautomata: bankkártya

Banki átutalás esetén a teljes vételárat (termékek ára és a szállítás díja) a Hilltop Neszmély Zrt. 10300002-20358257-00003285 bankszámláján fogadjuk. A termékek feladására az utalás beérkeztét követő 1. munkanapon kerül sor.

XV. A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni.

Emellett, a Vásárló jogosult a szerződéstől a termékek kézhezvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállni. Ebben az esetben Hilltop köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült, visszaszállítási költségeket megrendelő viseli. (Az ellenérték meghatározásakor a termékek kifizetett ára az irányadó.). Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kártyás tranzakció esetén a készpénz-visszatérítés nem lehetséges.

A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Vásárlót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF XVI. pontja szerint megilletnek.

XVI. Reklamációk

A Felhasználó természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján megtehet. Abban az esetben, ha a Vásárló a reklamáció keretében terméke(ke)t is vissza kíván adni, úgy ezt személyesen előre egyeztetett helyen és időpontban, vagy a Hilltop székhelyén (2544 Neszmély, Meleges-hegy) teheti meg munkanapokon 7-15 óráig, vagy megfelelő csomagolásban visszaküldheti a Hilltop címére (2544 Neszmély, Meleges-hegy).

XVII. Vegyes rendelkezések

A kamocsaypremium.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Vásárló a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

Amennyiben az ÁSZF vagy a kamocsaypremium.hu honlap tartalmainak magyar és angol nyelvű változata között eltérés tapasztalható, a magyar nyelvű változat az irányadó.

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Hilltop nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

XVIII. A Kamocsay Prémium elérhetőségei

Weboldal címe: kamocsaypremium.hu
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: info@kamocsaypremium.hu
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 34 550 450; +36 30 640 24 31
Az ügyfélszolgálat levelezési címe: Hilltop Neszmély Zrt. 2544 Neszmély, Melegeshegy


1. sz. Függelék

A szolgáltatás díja

Csomag házhoz kézbesítési alapdíjak:

TÖMEG (kg) 1 csomag / címzett (Ft)
1 kg-ig 1732,5 Ft
2 kg-ig 1835,75 Ft
3 kg-ig 1963,5 Ft
4 kg-ig 2101,75 Ft
5 kg-ig 2248,75 Ft
5-8 kg-ig 2474,5 Ft

Postán maradó kézbesítési alapdíjak:

TÖMEG (kg) 1 csomag / címzett (Ft)
1 kg-ig 1386 Ft
2 kg-ig 1468 Ft
3 kg-ig 1572 Ft
4 kg-ig 1682 Ft
5 kg-ig 1799 Ft
5-8 kg-ig 1979 Ft

Csomagautomatára címzett csomag alapdíjak:

TÖMEG (kg) 1 csomag / címzett (Ft)
1 kg-ig 1386 Ft
2 kg-ig 1468 Ft
3 kg-ig 1572 Ft
4 kg-ig 1682 Ft
5 kg-ig 1799 Ft
5-8 kg-ig 1979 Ft

Az árak brutto árak, a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.

A szolgáltatás díja magában foglalja a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget, azaz a Vásárlónak azon felül egyéb költségeket fizetnie nem kell. Vásárló a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni a Hilltop részére.

Szállítási határidő:

Munkanapokon a 16:00 óráig feladott rendeléseket következő munkanap átadjuk a futárszolgálatnak. Az MPL vállalja, hogy a küldeményt legkésőbb az átvétel napját követő 1. munkanapon kézbesíti illetve a kézbesítést megkísérli.

 

Hatályos: 2019.05.08-tól